Báo Hải Quan: Hàng NK sau đó XK của DN chế xuất được hoàn thuế NK - Đồng Nai S

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo Hải Quan: Hàng NK sau đó XK của DN chế xuất được hoàn thuế NK

Trường hợp DN chế xuất đã nộp thuế NK đối với hàng hóa NK theo quyền NK nhưng phải tái xuất thì được hoàn thuế NK và không phải nộp thuế XK nếu hàng hóa này chưa qua sử dụng, gia công, chế biến tại Việt Nam.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hải Quan, nguồn bài: http://www.baohaiquan.vn/pages/hang-nk-sau-do-xk-cua-dn-che-xuat-duoc-hoan-thue-nk.aspx

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan KCX Long Bình-Cục Hải quan Đồng Nai.

Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn Cục Hải quan Đồng Nai về thủ tục hải quan, hoàn thuế đối với hàng hóa NK sau đó XK của DN chế xuất thực hiện quyền NK, quyền XK.

Hướng dẫn về thủ tục hải quan, mã loại hình đối với hàng hóa XK, NK theo quyền XK, quyền NK, Tổng cục Hải quan cho biết, tại Điều 77 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 53 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính đã quy định rõ về nội dung này.

Về mã loại hình đối với hàng hóa XK, NK theo quyền XK, quyền NK thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 1/4/2015 của Tổng cục Hải quan. Trường hợp DN đã có quyền NK, quyền XK thì khi NK theo quyền sử dụng mã loại hình A41- Nhập đầu tư kinh doanh. Khi XK theo quyền XK thì trường hợp XK hàng hóa không có nguồn gốc NK sử dụng mã loại hình B11 - Xuất kinh doanh; trường hợp XK nguyên trạng (chưa qua sử dụng, gia công, chế biến) hàng hóa có nguồn gốc NK sử dụng mã loại hình B13 - XK hàng hóa đã NK.

Hướng dẫn về hoàn thuế NK, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 19 Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 thì người nộp thuế đã nộp thuế NK nhưng hàng hóa NK phải tái xuất được hoàn thuế NK và không phải nộp thuế XK.

Tại khoản 2 Điều 19 Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 quy định thì hàng hóa quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều này được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến.

Bên cạnh đó, tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì hàng hóa NK đã nộp thuế NK nhưng phải tái xuất được hoàn thuế NK và không phải nộp thuế XK. Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Theo đó, trường hợp DN chế xuất đã nộp thuế NK đối với hàng hóa NK theo quyền NK nhưng phải tái xuất thì được hoàn thuế NK và không phải nộp thuế XK nếu hàng hóa này chưa qua sử dụng, gia công, chế biến tại Việt Nam.

Thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 63 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Thu Trang

Tìm kiếm:✨

  • Thông tư, Xuất khẩu, Hải quan, Tổng cục hải quan, Doanh nghiệp, Thuế, Sửa đổi, Cho biết, Gia công, Bộ tài chính, Tại Việt Nam, Khoản 2, Khoản 1, 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018, Điều 34, Cơ quan thuế, Khu chế xuất, Tổng cục

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages