Báo Tổ Quốc: Triển khai thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - Đồng Nai S

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo Tổ Quốc: Triển khai thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

UBND tỉnh Đồng Nai đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tổ Quốc, nguồn bài: http://toquoc.vn/trien-khai-thuc-hien-huong-uoc-quy-uoc-tren-dia-ban-tinh-dong-nai-20181115111051546.htm

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg

Kế hoạch nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả việc triển khai thực hiện hương ước, quy ước; đồng thời nâng cao nhận thức các ngành, các cấp và tại cơ sở về triển khai nội dung thực hiện hương ước, quy ước.

Cụ thể, tỉnh sẽ tổ chức quán triệt, tập huấn các nội dung thực hiện hương ước, quy ước hàng năm cho các đối tượng liên quan; phối hợp với các cơ quan báo đài tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến; tuyên truyền các nội dung Quyết định; giới thiệu, tập huấn chuyên sâu nội dung thực hiện hương ước, quy ước; Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hương ước, quy ước; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất trong việc thực hiện hương ước, quy ước; Xây dựng văn bản, tài liệu triển khai, hướng dẫn thực hiện hương ước, quy ước;…

Hằng Đinh

Tìm kiếm:✨

  • Văn bản quy phạm pháp luật, Hằng Đinh, Triển khai, Tỉnh Đồng Nai, Chính phủ về, Tập huấn, Đồng Nai, Tiến độ, Của các, Kế hoạch, Thủ tướng, Văn bản

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages