Báo Đảng Cộng Sản VN: Đồng Nai tập trung chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp

Theo đó, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng phải được thực hiện theo phương châm: kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nhằm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đảng Cộng Sản VN, nguồn bài: http://cpv.org.vn/xay-dung-dang/dong-nai-tap-trung-chuan-bi-cho-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-531091.html

Các đại biểu của tỉnh Đồng Nai tham dự Hội nghị quán triệt và triển khai

kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy đã có Kế hoạch số 290 về thực hiện Chỉ thị 35. Trong đó, có nêu rõ, Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện, đúng tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên và Nghị quyết đại hội cấp mình đã đề ra.

Bên cạnh đó, đây cũng là dịp kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); việc đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); xác định phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện, phát triển kinh tế, an sinh xã hội bền vững, đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bầu cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng ở Đồng Nai được quán triệt thực hiện theo phương châm: kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Thông qua Đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Theo đó, Đại hội chi, đảng bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 4 và hoàn thành trước ngày 30-6-2020; cấp huyện và tương đương sẽ bắt đầu từ tháng 6 và hoàn thành trước 31-8-2020; cấp tỉnh, tiến hành trong tháng 9.

Cùng với đó, mỗi cấp ủy huyện và tương đương ở Đồng Nai sẽ lựa chọn một số đảng bộ cơ sở để chỉ đạo thực hiện thí điểm chủ trương đại hội, bầu trực tiếp bí thư cấp ủy. Đối với cấp huyện và tương đương, có 2 Đảng bộ dự kiến tổ chức đại hội điểm, rút kinh nghiệm, gồm: Đảng bộ huyện Xuân Lộc và Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Đảng bộ huyện Tân Phú và Đảng bộ huyện Định Quán, dự kiến tổ chức thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy.

Ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đã đề nghị mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội để chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp. Phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp. Cùng với việc tổ chức đại hội, chú ý thực hiện các công việc thường xuyên, không tách rời nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị mình.

Trong đó, cần tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của đại hội cấp trên trực tiếp và Đại hội XIII của Đảng, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiệu quả, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 phải đảm bảo nguyên tắc: Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Cấp ủy nhiệm kỳ mới phải đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

Liên quan đến công tác biên soạn dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, ông Trần Văn Vĩnh, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ trưởng tổ biên soạn dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 cho biết, hiện các thành viên trong tổ đã rà soát các công việc chuẩn bị cho việc biên soạn dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, trên các lĩnh vực: kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, công tác dân vận, nội chính, quốc phòng an ninh…

Theo đó, các nhóm trưởng được phân công biên soạn từng lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, quốc phòng an ninh đang tập trung nghiên cứu lại Nghị quyết Đại hội lần X, nhiệm kỳ 2015-2020; căn cứ hướng dẫn đánh giá 7 chương trình kinh tế xã hội và báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh cùng hướng dẫn của Trung ương về chuẩn bị dự thảo Văn kiện phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Các nhóm được phân công cũng sẽ phải hoàn thành dự thảo đề cương tổng quát và hoàn thành đề cương chi tiết trước ngày 15/8 để triển khai thực hiện và trình Ban Thường vụ lần I trước ngày 15/10/2019 theo quy định./..

K.V

Tìm kiếm:✨

  • Đảng bộ các cấp, XIII, Đại hội, XII, Tỉnh ủy Đồng Nai, Nguyễn Phú Cường, Biên soạn, Đại hội đảng, Văn kiện, Đảng bộ, Đề cương, Báo Đồng Nai, Trần Văn Vĩnh, Đi đôi, Bộ chính trị, Đại hội đại biểu toàn quốc, Cấp ủy, Lãnh đạo công tác, Đồng Nai, Tiến tới