Báo Đồng Nai: Đoàn kết để phát triển

Trải qua các thời kỳ cách mạng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, MTTQ Việt Nam không ngừng lớn mạnh, có những đóng góp to lớn vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đã và đang tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ cách mạng mới.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/chuyenmuc/thoidam/201909/doan-ket-de-phat-trien-2963059/

Lịch sử 64 năm đã khẳng định, MTTQ Việt Nam là ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong mỗi giai đoạn lịch sử, MTTQ các cấp đã luôn phát huy được vai trò, vị trí của mình trong việc tạo ra khối đoàn kết thống nhất, tạo được sự đồng thuận mạnh mẽ để đưa đất nước ngày càng phát triển.

Nhờ có đoàn kết, đồng thuận mà các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Riêng ở Đồng Nai, với đặc điểm đa nguồn dân cư, đa hệ tín ngưỡng - tôn giáo, đa dạng hoạt động kinh tế, văn hóa, tổ chức cộng đồng, nhờ đoàn kết, đồng thuận mà hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đều đạt và vượt. Đồng Nai không chỉ đi đầu trong phát triển công nghiệp mà còn là một trong những địa phương về đích nông thôn mới đầu tiên của cả nước.

Ở Đồng Nai, nhờ phát huy dân chủ, người dân được tham gia vào hầu hết quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, MTTQ các cấp đã lắng nghe dân, tổ chức các cuộc giám sát đáp ứng đúng nguyện vọng của dân. Những vấn đề bất cập, tồn tại sau giám sát được tháo gỡ góp phần củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý, điều hành của Nhà nước, tích cực đóng góp cho sự phát triển địa phương.

Đáng ghi nhận là trong thời gian qua, nhiều phong trào do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Cụ thể như vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh hay huy động nguồn Quỹ Vì người nghèo. Chỉ tính riêng Quỹ Vì người nghèo các cấp, trong 5 năm (2014-2019) đã huy động được gần 1.728 tỷ đồng để thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn dưới 1%.

Tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024), đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kỳ vọng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục tham gia cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua yêu nước, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng Đồng Nai giàu mạnh, văn minh.

Minh Ngọc

Tìm kiếm:✨

  • Quỹ Vì người nghèo, Đa hệ, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đại đoàn kết toàn dân, Mặt trận tổ quốc việt nam, Nguyễn Phú Cường, Khối đoàn kết, Nhà chung, Đồng thuận, Lớn mạnh, Giữ vai trò, Đại hội đại biểu, Giàu mạnh, Đồng Nai, Đoàn kết, Đại đoàn kết, Cách mạng, Tầng lớp, Tín ngưỡng, Sự quan tâm