Báo Đồng Nai: Phấn đấu đến năm 2030, các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được sắp xếp phù hợp

Đến cuối tháng 8-2019, Đồng Nai có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có 4 huyện miền núi: Định Quán, Tân Phú, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc; 5 huyện đồng bằng: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Thống Nhất và Vĩnh Cửu; 2 thành phố: Biên Hòa và Long Khánh với tổng số 170 đơn vị hành chính cấp xã (122 xã, 40 phường, 8 thị trấn).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201909/phan-dau-den-nam-2030-cac-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-cap-xa-duoc-sap-xep-phu-hop-2965124/

Đối chiếu với tiêu chuẩn đơn vị hành chính theo Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH ngày 25-5-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đồng Nai có 11/11 đơn vị hành chính cấp huyện đạt tiêu chuẩn; 161/170 đơn vị cấp xã đạt tiêu chuẩn; 9/170 đơn vị cấp xã có quy mô dân số đạt từ 50% tiêu chuẩn trở lên; 4/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn quy mô diện tích tự nhiên; 7/11 đơn vị cấp huyện đạt từ 50% tiêu chuẩn trở lên; 66/170 đơn vị hành chính cấp xã đạt chuẩn, 63 đơn vị hành chính cấp xã đạt từ 50% trở lên và 41 đơn vị hành chính cấp xã có diện tích tự nhiên đạt dưới 50% tiêu chuẩn quy định.

Đảng bộ tỉnh xác định, thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và xã là nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp công tác tổ chức, quy hoạch tổng thể, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trước mắt và lâu dài; đảm bảo tổ chức bộ máy sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phấn đấu đến năm 2030 các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sắp xếp phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bích Thuận

Tìm kiếm:✨

  • Nghị Quyết 37-NQ/TW, Cẩm Mỹ, Định Quán, Đơn vị hành chính, Long Khánh, Xuân Lộc, Cấp xã, Trảng Bom, Nhơn Trạch, Vĩnh cửu, Cấp huyện, Tân Phú, Long Thành, Biên Hòa, Đạt tiêu chuẩn, Quy hoạch tổng thể, Đồng Nai, Ủy ban thường vụ quốc hội, Sắp xếp, Miền núi