Báo Đồng Nai: Xây dựng nông thôn mới thành nơi đáng sống

Xác định mục tiêu nông thôn mới (NTM) không có điểm dừng, Đồng Nai không chỉ phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng NTM trong năm 2019 mà càng chú trọng giữ vững và nâng cao cả về mặt chất lượng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/chuyenmuc/sotayphongvien/201909/xay-dung-nong-thon-moi-thanh-noi-dang-song-2963073/

Theo đó, tỉnh đã có nhiều cách làm rất sáng tạo với nhiều mô hình hay từ các tiêu chí phát triển kinh tế, văn hóa đến tiêu chí an ninh trật tự... Trong đó, các địa phương đầu tư mạnh cho cơ sở hạ tầng nhưng nhờ luôn gắn kết phong trào xây dựng NTM với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; vận động tốt nguồn lực xã hội hóa nên không để nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

Xây dựng NTM nâng cao, Đồng Nai tiếp tục giữ vững chất lượng các nhóm tiêu chí trọng tâm như: sản xuất, nâng cao thu nhập; nhóm vấn đề môi trường; về văn hóa, an ninh trật tự. Để đạt mục đích đề ra, tỉnh cũng đặt ra những mục tiêu hết sức cụ thể về mức thu nhập người dân, giá trị sản xuất; thu hút doanh nghiệp đầu tư, phát triển hợp tác xã để tập hợp nông dân…

Là tỉnh công nghiệp xây dựng NTM, Đồng Nai chú trọng phát triển đồng bộ giữa sản xuất nông nghiệp với công nghiệp, thương mại, dịch vụ... Tỉnh cũng không chỉ chú trọng phát triển sản xuất mà hướng đến sự phát triển hài hòa cả về mặt kinh tế và văn hóa.

Theo đó, những giá trị văn hóa của vùng quê giàu truyền thống vẫn được giữ gìn, phát huy. Mục tiêu cuối cùng Đồng Nai hướng đến là xây dựng những vùng nông thôn là nơi đáng sống với môi trường xanh, sạch, phồn vinh, có nếp sống văn minh, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc riêng.

Lê Quyên

Tìm kiếm:✨

  • NTM, Đáng sống, Nông thôn, Phồn vinh, Nợ đọng, Xây dựng cơ bản, Tiêu chí, Nếp sống, Đồng Nai, An ninh trật tự, Sự phát triển, Giữ vững, Năm 2019, Đậm đà, Hợp tác xã, Xã hội hóa, Chú trọng, Bản sắc, Nông nghiệp, Tập hợp