Báo TNMT: Đồng Nai: Tăng cường quản lý về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ra Chỉ thị về việc chấn chỉnh, tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/tai-nguyen/dong-nai-tang-cuong-quan-ly-ve-cong-tac-boi-thuong-giai-phong-mat-bang-1274579.html

Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đã tạo ra quỹ đất cho các dự án quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai

Theo đó, trong những năm qua, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thu hồi đất trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo ra quỹ đất để triền khai các dự án quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai. Nhiều khu tái định cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được hình thành và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, góp phần ổn định cuộc sống của người dân tại nơi ở mới và phân bổ lại dân cư cho phù hợp với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án còn chậm, kéo dài. Cùng với đó, việc đầu tư xây dựng các khu tái định cư chưa đáp ứng yêu cầu thực tế về mặt thời gian, chưa đảm bảo tính chủ động để bố trí cho các hộ bị giải tỏa trắng. Ngoài ra, tình hình khiếu kiện trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư còn diễn ra khá phổ biến, chiếm tỷ lệ lớn trong số đơn thư khiếu nại, gây mất trật tự xã hội, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh.

Để chấn chỉnh và khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên, nhằm đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, ổn định cuộc sống người dân bị thu hồi đất và giảm tình hình khiếu kiện trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm tập trung chỉ đạo và thực hiện việc rà soát, để xuất điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, các công trình có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm mà đã quá 03 năm nhưng chưa thực hiện theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất.

Đồng thời, kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có các hành vi lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng công trình trái phép, nhất là trên đất nông nghiệp tại các khu vực đã có kế hoạch sử dụng đất, thông báo thu hồi đất để thực hiện các dự án; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đã buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng trên ở các địa phương; tăng cường chỉ đạo việc phối hợp và làm rõ trách nhiệm của các cơ quan tham gia thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Ngoài ra, UBND các huyện và các thành phố nghiêm túc thực hiện đúng quy trình, thời gian đối với các khâu trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật đất đai, quy định của UBND tỉnh Đồng Nai và tiến độ đầu tư dự án; thực hiện tốt việc công khai minh bạch trong công tác quy hoạch chủ trương đầu tư các dự án, niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động đối với người có đất bị thu hồi.

Sở TN&MT Đồng Nai chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở ngành có liên quan, UBND các huyện và các thành phố xây dựng, trình HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua và trình UBND tỉnh Đồng Nai ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 05 năm 2020 - 2024 để thực hiện. Đồng thời, rà soát, chủ động đề xuất, kiến nghị thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai đối với các dự án, công trình đã được giao đất, cho thuê đất mà qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện không đưa đất vào sử dụng, gây lãng phí đất đai và bức xúc trong dư luận xã hội.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Đồng Nai xử lý dứt điểm các dự án, công trình đã có quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng còn tồn đọng, chưa triển khai được, nhất là các dự án, công trình trọng điểm và các trường hợp có quyết định thu hồi đất trước ngày 01/7/2014. Đồng thời, Sở TN&MT Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh và các Sở ngành có liên quan kiểm tra tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các địa phương, kịp thời tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai chấn chỉnh, xử lý đối với các địa phương còn xảy ra những tồn tại, khuyết điểm.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao cho các Sở ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và gửi báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ về Sở TN&MT Đồng Nai trước ngày 10/12 hàng năm để tổng hợp chung. Đồng thời, giao Sở TN&MT Đồng Nai theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ trước ngày 31/12 hàng năm báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai về tình hình thực hiện Chỉ thị này.

Tường Tú

Tìm kiếm:✨

  • Sở TN&MT Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai, Long Khánh, Thành phố Biên Hòa, Giải phóng mặt bằng, Tái định cư, Giải tỏa trắng, Bồi thường, Đồng Nai, Chấn chỉnh, Khiếu kiện, Chỉ thị, Triền, Quỹ đất, Thu hồi, Đất đai, Sở tài chính, Mất trật tự, Cho thuê đất, Định kỳ