Báo Công Thương: Kế thừa truyền thống văn hóa giữ nước của cha ông theo tinh thần 'dĩ bất biến, ứng vạn biến'

Ngày 31/10, tiếp tục thảo luận tại hội trường về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, bên cạnh những ý kiến phân tích, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng, an ninh cũng được rất nhiều đại biểu Quốc hội cho ý kiến với quan điểm kiên quyết bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên tinh thần hòa hiếu, hòa bình.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Thương, nguồn bài: https://congthuong.vn/ke-thua-truyen-thong-van-hoa-giu-nuoc-cua-cha-ong-theo-tinh-than-di-bat-bien-ung-van-bien-127505.html

Đóng góp ý kiến về tình hình quốc phòng an ninh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang, tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã đặc biệt quan tâm và lần đầu tiên trong phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội, cả Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ đều khẳng định việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của chúng ta.

Đại biểu Nguyễn Trọng Nghĩa: Đường lối, quan điểm, đối sách của Đảng là kiên quyết, kiên trì, bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế để giữ vững độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền vùng đặc quyền kinh tế và lợi ích quốc gia, dân tộc

Đại biểu Nghĩa đánh giá, trong thời gian qua, về quốc phòng an ninh, đối ngoại đã được tăng cường và đạt được nhiều kết quả quan trọng. “Qua kết quả từ thực tiễn, các báo cáo của các bộ, ban, ngành và báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội cũng như các ý kiến phát biểu quan điểm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, chúng ta có thể khẳng định rằng Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta luôn quan tâm đặt lên hàng đầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo” – Đại biểu Nghĩa nói và cho biết thêm, các lực lượng thực thi nhiệm vụ đã thực hiện đúng đường lối, quan điểm, đối sách của Đảng, đó là kiên quyết, kiên trì, bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế để giữ vững độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền vùng đặc quyền kinh tế và lợi ích quốc gia, dân tộc. Đồng thời, giữ được môi trường hòa bình, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế và xã hội.

Vừa qua trong dư luận cũng có những người dân hiến kế cách này, cách khác, Đảng ta, Nhà nước ta luôn luôn lắng nghe những ý kiến chính đáng và tâm huyết của nhân dân. Đồng thời, Đảng, Nhà nước chúng ta cũng phải kiên trì kế thừa truyền thống văn hóa giữ nước của cha ông theo tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, những vấn đề thuộc về nguyên tắc là chúng ta kiên quyết giữ gìn.

Dẫn lại lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đại biểu Nguyễn Trọng Nghĩa nói: “những vấn đề thuộc về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ là chúng ta quyết không nhân nhượng, nhưng chúng ta phải có đối sách phù hợp” và chỉ rõ, truyền thống văn hóa của chúng ta là giữ nước, chúng ta là hòa hiếu, hòa bình, điều này đã khẳng định trong tầm cao mới thì đường lối, quan điểm đó là đúng đắn.

Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cũng khẳng định, mỗi người dân Việt Nam ai cũng có khát vọng để vươn lên và tinh thần ấy hiện nay đang được khơi dậy. Khi đất nước chưa có độc lập thì khát vọng lớn nhất của chúng ta là đấu tranh giành độc lập, tự do cho đất nước, ngày nay khát vọng lớn nhất của chúng ta là phải giữ vững được độc lập, chủ quyền và thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, khát vọng đó chính là niềm tin, là điểm tương đồng để củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khát vọng đó đang đứng trước thời cơ lớn, song đó cũng là quá trình liên tục, lâu dài phải phấn đấu và phải vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, gian khổ. Một trong những thách thức đó chính là bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Và, chúng ta kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, nhưng trong từng tình huống cụ thể chúng ta phải có sách lược phù hợp, phải khẳng định tính đúng đắn, tính chính nghĩa, phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc, của đất nước, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của quốc tế. Chúng ta phải sử dụng tổng hợp và gắn kết thế trận chặt chẽ giữa các lĩnh vực kể cả chính trị, ngoại giao, lịch sử pháp lý.

Cũng nói về vấn đề này tại nghị trường, đại biểu Dương Trung Quốc (Đoàn Đồng Nai) tâm tư, rằng, ngay trong bản báo cáo của Thủ tướng Chính phủ mà chúng ta đang bàn thảo cũng có những nội dung đầy khích lệ: “Đảng và Nhà nước ta nhất quán chủ trương những gì thuộc về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ chúng ta không bao giờ nhân nhượng, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển đất nước”.

Thu Hằng - Hoàng Châu

Tìm kiếm:✨

  • Nhân nhượng, Đối sách, Nguyễn Trọng Nghĩa, Dương Trung Quốc, Toàn vẹn, Chủ quyền, Đại biểu, Quốc hội, Lãnh thổ, Tổ quốc, Đồng Nai, Thảo luận, Phát triển kinh tế, Đảng, Độc lập, Giữ vững, Hội trường, Đảo, Giữ nước, Ngân sách nhà nước