Báo Đồng Nai: Kế hoạch đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18-6-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201910/ke-hoach-doi-moi-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-2969614/

Kế hoạch nêu rõ các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong triển khai thực hiện, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu thực hiện. Đồng thời sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường lớp; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tài liệu, học liệu để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông…

UBND tỉnh yêu cầu chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo lộ trình quy định; xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, xây dựng lộ trình chuẩn bị thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan đối với việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông…

Nhật Hạ

Tìm kiếm:✨

  • Chỉ thị số 16/CT-TTg, Giáo dục phổ thông, Học liệu, Thiết bị dạy học, Sách giáo khoa, Điều kiện cần thiết, Có hiệu quả, Đồng Nai, Lộ trình, Đổi mới, Phối hợp chặt chẽ, Cơ sở vật chất, Bồi dưỡng, Thủ tướng chính phủ, Mạng lưới, Đẩy mạnh, Thực tiễn, Ủy ban nhân dân, Nêu rõ, Sắp xếp