Báo Đồng Nai: Nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới khu vực Đông Nam bộ lên 80% vào năm 2020

Sau gần 10 năm xây dựng nông thôn mới, khu vực Đông Nam bộ có 311/445 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 69,89%), bình quân đạt 17,16 tiêu chí/xã. Trong đó, hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201910/nang-so-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-khu-vuc-dong-nam-bo-len-80-vao-nam-2020-2970573/

Dự kiến đến hết năm 2020, tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong vùng có khả năng đạt tỷ lệ 80%, hoàn thành mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao. Đến nay, gần 100% số xã khu vực Đông Nam bộ có đường giao thông đến huyện, đường trục xã; 98% đường trục thôn được bê tông, nhựa hóa... góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho thúc đẩy tiêu thụ nông sản, hàng hóa quy mô lớn, đồng thời góp phần thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào khu vực nông thôn, kể cả ở các vùng sâu, vùng xa.

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2018 của Đông Nam bộ khoảng 51,26 triệu đồng (tăng gấp 1,8 lần so với năm 2010).

Nhật Hạ

Tìm kiếm:✨

  • Đông nam bộ, Đường trục, Thu nhập bình quân đầu người, Đường giao thông, Trong vùng, Nông thôn, Đồng Nai, Nâng, Bình Dương, Chuẩn, Bê tông, Vùng xa, Vùng sâu, Bình quân, Nông sản, Quy mô lớn, Nhựa, Tiêu thụ, Thủ tướng chính phủ, Hàng hóa