Báo PL&XH: Xây dựng nông thôn mới ở huyện Vĩnh Cửu: Tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát huy nguồn lực

Huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp, có nguồn thu ngân sách không đủ cân đối, được trợ cấp từ ngân sách tỉnh. Chính vì thế nguồn lực đầu tư từ các cấp ngân sách cho các hoạt động đầu tư phát triển kinh tế - xã hội rất hạn chế. So sánh bộ tiêu chí nông thôn mới các xã chỉ đạt từ 6-9 tiêu chí, hầu hết các tiêu còn lại cần phải có kinh phí để thực hiện.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/xay-dung-nong-thon-moi-o-huyen-vinh-cuu-tuyen-truyen-nang-cao-nhan-thuc-phat-huy-nguon-luc-164736.html

Từ những khó khăn trên huyện Vĩnh Cửu đã đề ra nhiều giải pháp đồng đồng bộ, lấy phương châm nơi nào có điều kiện thuận lợi làm trước, tuyên truyền nâng cao nhận thức, huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

Đường vào xã Phú Lý-một trong những xã đạt chuẩn nông thôn mới thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương, ban hành Nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, xây dựng kế hoạch lộ trình thực hiện của UBND huyện đều xác định tư tưởng đồng lòng, quyết tâm thực hiện cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, nâng cao nhận thức tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc xây dựng nông thôn mới.

Quá trình thực hiện tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức đối tượng như: đối với cán bộ công chức trong hệ thống chính trị thì thi tìm hiểu về nông thôn mới, thi hiểu biết về công tác cải cách hành chính. Đối với nhân dân lồng ghép vào qui hoạch xây dựng đồ án nông thôn mới của xã bằng việc chọn lựa phương án sản xuất, tiêu chí nông thôn mới nào thực hiện trước, nguồn lực huy động trong dân để thực hiện. Đặc biệt là việc phân công hỗ trợ cùng chính quyền xây dựng lộ trình hoàn thành tiêu chí nông thôn mới của xã.

Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tổ chức gặp gỡ đối thoại 2 lần trong năm, qua đó thông tin kết quả xây dựng nông thôn mới, kiêu gọi sự chung sức tham gia của doanh nghiệp trong việc xây dựng nông thôn mới. Đối với các tổ chức tôn giáo do UB MTTQ huyện họp giao ban thường kỳ qua đó UBND huyện đã cung cấp thông tin tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới và đề xuất hỗ trợ cùng chính quyền các xã trên địa bàn tuyên truyền, góp sức xây dựng nông thôn mới.

Các hoạt động tuyên truyền có tác dụng cùng với nỗ lực của hệ thống chính trị. Đến năm 2014 xã Tân Bình là xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới, phong trào xây dựng nông thôn mới được lan tỏa nhanh. Đến cuối năm 2017 toàn huyện Vĩnh Cửu có 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện tiếp tục thực hiện bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, đến tháng 3/2019 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Không dừng ở đó, huyện tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện nông thôn mới nâng cao, đến nay có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Có được kết quả trên huyện Vĩnh Cửu đã tập trung huy động nguồn ngân sách nhà nước các cấp, doanh nghiệp trong và ngoài huyện, của cộng đồng dân cư với tổng nguồn vốn đầu tư 22.200 tỷ, trong đó nguồn ngân sách Nhà nước các cấp thực hiện là 2.600 tỷ chiếm tỷ lệ 12%.

Nguồn lực từ doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân đóng góp với kinh phí là 19.500 tỷ (chiếm tỷ lệ 88%), trong đó nguồn lực từ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với kinh phí 8.700 tỷ (chiến 39%). Nguồn kinh phí trên được doanh nghiệp thực hiện qua các hình thức đầu tư phát triển sản xuất, công trình hạ tầng kỹ thuật về văn hóa, thể dục thể thao, thương mại du lịch, đóng góp vật liệu làm đường giao thông và tiền mặt để thực hiện các công trình trên.

Đến nay nhiều doanh nghiệp đã đầu tư vào huyện Vĩnh Cửu, tạo công ăn việc làm tốt cho người dân địa phương ổn định cuộc sống.

Nguồn lực đóng góp của nhân dân với kinh phí là 7.330 tỷ (chiếm tỷ lệ 32,9%), bao gồm tiền mặt, đất đai, tài sản trên đất, ngày công lao động, đầu tư phát triển sản xuất. Ngoài 3 nguồn đầu tư còn 16,1% với gần 3.470 tỷ từ nguồn vốn tín dụng và các chương trình lồng ghép như: chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho người dân khó khăn, chương trình dân vận thực hiện của các sở ngành trên địa bàn huyện…

Đối với các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị của huyện cũng đã triển khai thực hiện các công trình thiết thực để góp phần xây dựng nông thôn mới của các cơ quan như: Ban Chỉ huy Quân sự, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Đảng ủy khối kinh tế, văn hóa…đã thực hiện các công trình thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới tại các xã.

Ngoài ra, chương trình nông thôn mới được sự tham gia hỗ trợ của các tổ chức tôn giáo như: Giáo xứ Thái An, xã Tân An làm đường và đèn chiếu sáng cho dân; Giáo xứ Phú Lý hỗ trợ làm đèn đường, thu gom rác giáo dục ý thức môi trường cho dân; Giáo xứ Thạch An xã Vĩnh Tân xây dựng hũ gạo tình thương; Giáo xứ Thuận An cung cấp nước sạch miễn phí cho dân khu vực KP 6- KP 7 thị trấn Vĩnh An; Ban Trị sự Phật giáo huyện đã hỗ trợ bò giống, tuyên truyền an toàn giao thông, tổ chức khám bệnh cấp thuốc cho người nghèo, lớn tuổi…

Kết quả triển khai chương trình nông thôn mới huyện Vĩnh Cửu từ năm 2011 đến nay là nhờ vào sự chỉ đạo và hỗ trợ sâu sát của Ban Chỉ đạo nông thôn mới của tỉnh Đồng Nai, sự đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận tham gia đóng góp của doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, của các tổ chức tôn giáo đã cùng chung sức chung lòng xây dựng huyện Vĩnh Cửu đạt chuẩn nông thôn mới và có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tổng kết đánh giá chương trình nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020 làm cơ sở để Đảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Cửu tiếp tục phát huy thực hiện tiêu chí nâng cao các xã còn lại, xây dựng huyện nông thôn kiểu mẫu của tỉnh Đồng Nai trong tương lai.

Võ Văn Phi

Tìm kiếm:✨

  • Vĩnh cửu, Giáo xứ, Nông thôn, Phú Lý, Thạch An, Tiêu chí, Xuất phát điểm, Hoạt động đầu tư, Ban trị sự, Chung sức, Nguồn lực, Tôn giáo, Làm đường, Kiêu, Vĩnh Tân, Tình thương, Đồng Nai, Đèn đường, Trợ cấp, Lồng ghép