Báo Người Lao Động : Tính thu nhập tăng thêm theo quy chế chi tiêu nội bộ

Lê Thị Thu Hà (tỉnh Đồng Nai) hỏi: Tôi công tác tại đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư. Theo tôi tham khảo điểm b khoản 3 điều 12 Nghị định 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ thì hệ số thu nhập tăng thêm của chức danh lãnh đạo đơn vị tối đa không quá 2 lần hệ số thu nhập tăng thêm bình quân thực hiện của người lao động trong đơn vị. Vậy chức danh lãnh đạo chỉ quy định là giám đốc hay quy định là giám đốc và phó giám đốc? Hay cả giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, phó trưởng phòng? Chức danh lãnh đạo được hiểu như thế nào?.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Người Lao Động , nguồn bài: http://nld.com.vn/cong-doan/tinh-thu-nhap-tang-them-theo-quy-che-chi-tieu-noi-bo-20191101205549604.htm

Bộ Tài chính trả lời: Tại phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư 145/2017/TT-BTC ngày 29-12-2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác, có quy định về chi bổ sung thu nhập cho người lao động: "Đơn vị xây dựng phương án chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong năm cho từng cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng theo nhiệm vụ, kết quả công việc được giao, nguồn thu đem lại cho đơn vị hoặc theo bình bầu A, B, C hoặc theo hệ số lương hoặc phương án khác".

Như vậy, hệ số thu nhập tăng thêm của từng chức danh lãnh đạo đơn vị (giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, phó trưởng phòng) do đơn vị quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Tìm kiếm:✨

  • Lê Thị Thu Hà, Bình bầu, Hệ số, Chức danh, Chi tiêu, Quy chế, Nội bộ, Phụ lục, Tăng thêm, Trưởng phòng, Người lao động, Bộ tài chính, Phó giám đốc, Thu nhập, Đồng Nai, Viên chức, Bình quân, Nguồn thu, Tham khảo, Lương